Ja pasūtīsiet preci brīvdienā, Jūsu pasūtījums tiks nekavējoties apstrādāts nākamās darba dienas rītā.

Lai paātrinātu preces piegādi, lūdzu,atsūtiet mums maksājuma uzdevumu uz kontaktos norādīto e-pastu.
100% oriģinālās lampas
  • vairāk kā 10 gadu pieredze AV tehnoloģijās
  • visi ražotāji un modeļi
  • pieejamas apjoma atlaides
Sākums Par mums Produkti Klientu serviss Blogs Sazināties ar mums
Atrast lampu
2Izvēlieties modeli
1Izvēlieties ražotāju
Komplektu vai tikai spuldzi?
Komplektu vai tikai spuldzi?
90 dienu garantija
90 dienu garantija
Piegāde 48 stundās
Piegāde 48 stundās
Speciāls piedāvājums
Speciāls piedāvājums
Videi draudzīga lietošana
Videi draudzīga lietošana

Lietošanas noteikumi

1. DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI
1.1. Šajos noteikumos "Pircējs" ir persona, kura akceptējusi Pārdevēja piedāvājumu vai kuras preču pieprasījumu ir apstiprinājis Pārdevējs. "Noteikumi" ir standarta pārdošanas nosacījumi un noteikumi, kas izklāstīti šajā dokumentā un ietver visus noteikumus un nosacījumus, ko rakstveidā atrunājis "Pārdevējs" un "Pircējs". "Līgums" nozīmē līgumu, kas noslēgts par Preču iegādi. "Prece" nozīmē preces (iekļaujot jebkādas to uzstādīšanas darbības vai ar tām saistītas komponentes), ko Pārdevējs ir paredzējis piegādāt saskaņā ar šiem noteikumiem. "Produkts" - jebkura Preces vienība, ko piegādājis Pārdevējs. "Pārdevējs" - interneta veikals projektoruspuldzes.lv, kas nodrošina produktu piegādi.  
1.2 Jebkurš papildinājums šiem nosacījumiem tiks pievienots kā papildinājums un atjaunotais dokuments no jauna stāsies spēkā vai arī esošais dokuments ar jaunajiem papildinājumiem un labojumiem būs spēkā uz noteiktu laiku. 
1.3 Šo noteikumu sadaļu virsrakstiem ir tikai informatīvs raksturs un tie nevar tikt izmantoti jebkādai šo noteikumu satura interpretācijai.

2. PĀRDOŠANAS PAMATNOSACĪJUMI
2.1. Tikai savstarpēji rakstiskā veidā noformētas izmaiņas, ko apstiprinājušas Pircēja un Pārdevēja paraksta tiesīgas personas, tiek uzskatītas par pusēm saistošām.
2.2. Jebkuru pārrakstīšanās vai personāla kļūdas dēļ ieviesušos kļūda vai neprecizitāti jebkurā ar pārdošanu saistītā informācijā, cenu lapā, piedāvājumā, rēķinā vai citā dokumentā, ko nodrošinājis Pārdevējs, Pārdevējs var labot bez jebkādām sankcijām. 
2.3. Viss saistītās tehniskā un intelektuālā īpašuma tiesības ir Pārdevējaa īpašums.
 
3. PASŪTĪJUMI
3.1. Visi pasūtījumu piegāde tiek nodrošināta saskaņā ar preču pieejamību un rakstisku projektoruspuldzes.lv pārstāvja piekrišanu. Jebkādā citā veidā no projektoruspuldzes.lv pasūtīta prece:  pa faksu, telefonu, citā veidā ir uzskatāma tikai par informatīvu klienta vēlmi iegādāties preci.
3.2. Jebkura Pārdevēja iesniegta cena tiek uzskatīta par indikatīvu informāciju ne galīgu piedāvājumu. Pircēja apņemšanās iegādāties, to apstiprinot rakstveidā, nodrošina piedāvājuma izstrādi, un vienošanās par pasūtījuma izpildi stājas spēkā ne agrāk kā brīdī, kad to apstiprina projektoruspuldzes.lv. 
 
4. PREČU CENAS
4.1. Pārdevējs patur tiesības brīdināt Pircēju par preces cenu izmaiņām, kas radušās Pārdevēja izmaksu palielināšanās dēļ, ja to iemesls nav saistīts ar Pārdevēja darbību, kā, piemēram, preču ražotāja neprognozētu, pēkšņu nosacījumu, preces specifikācijas, apjomu vai piegādes laika maiņa,  jebkurā brīdī pirms produkta piegādes. Pircējam ir tiesības atteikties no Preces 7 dienu laikā no informācijas saņemšanas par cenu izmaiņām.
4.2. Katalogos, cenu lapās un citos reklāmas materiālos, ko izmanto Pārdevējs, minētajām cenām ir tikai indikatīvs raksturs, un Pircējs bez saskaņošanas ar Pārdevēju nevar tās pieprasīt.
 
5. RAŽOTĀJA PRODUKTU SPECIFIKĀCIJAS
5.1 projektoruspuldzes.lv nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, ko jebkādu iemeslu dēļ izraisījušas izmaiņas Ražotāja preču tehniskajās specifikācijās vai citā tehniskajā informācijā, kā arī piegādes samazināšana vai pārtraukšana, ko izsaukušas šīs izmaiņas. projektoruspuldzes.lv apņemas nekavējoties informēt Pircēju tiklīdz ir saņēmuši informāciju par potenciālām iepriekš minētām izmaiņām no Ražotāja, lai iespējami samazinātu radušās neērtības Pircējam.
 
6. APMAKSAS NOSACĪJUMI
6.1 projektoruspuldzes.lv izraksta rēķinu ar preces izsūtīšanas dienu. Rēķina apmaksa ir paredzēta rēķinā norādītajā datumā, ja vien starp Pircēju un Pasūtītāju nav bijusi cita vienošanās. 
6.2 Ja rēķins netiek apmaksāts laikā, Pārdevējs ir tiesīgs:
6.2.1. Pārtraukt līgumu vai apturēt turpmākās piegādes Pircējam;
6.2.2 Paturēt jebkuru maksājumu par Precēm (vai Precēm, kas piegādātas saskaņa ar jebkuru citu savstarpējo līgumu starp Pārdevēju un Pircēju), kas pēc Pārdevēja domām ir atbilstošs nesegtajām saistībām un;
6.2.3 Piemērot soda naudas procentus Pircējam 0,1% dienā no neapmaksātās summas par Preci.
 
7. PIEGĀDE
7.1 projektoruspuldzes.lv patur tiesības piestādīt maksu par Preču piegādi uz jebkuru vietu, ko norādījis Pircējs.
7.2 norādītā piegādes cena ir aptuvena, un Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes kavējumiem. Piegādes laiks nav strikti noteikts, ja vien to rakstiski nav apstiprinājis pārdevējs.
7.3. Ja piegāde ir nokavēta jebkādu iemeslu dēļ, ko Pārdevējs nespēj ietekmēt, piegādes laiks tiek pagarināts par termiņu, kas minētajos apstākļos ir pieņemams. Ja kavējums ieilgst 6 mēnešus, un puses nevienojas citādi, līgums tiek pārtraukts bez kompensācijas pretenzijām pret Pārdevēju.
 
8. FORCE MAJEURE
8.1 projektoruspuldzes.lv nav atbildīgs par pasūtījuma atsaukšanu vai daļēju neizpildi, nepilnīgu piegādi vai izpildījumu, ja projektoruspuldzes.lv pasūtījuma izpildes brīdī tieši vai netieši ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, neatkarīgi no tā vai šādu apstākļu ietekme bija paredzama vai nē.  
 
9. ĪPAŠUMA PĀREJAS RISKS
9.1 Ar Preci saistītie risiki pāriet pie Pircēja piegādes brīdī.
9.2. Prece paliek Pārdevēja īpašums līdz brīdim, kad Pircējs ir apmaksājis visu tās vērtību.
9.3. Ja apmaksa pilnībā nav veikta saskaņā ar projektoruspuldzes.lv pārdošanas sandarta noteikumiem projektoruspuldzes.lv var pieprasīt atgriezt preces, Pircējam sedzot atgriešanas izmaksas. Ja pircējs tūlītēji šo prasību neapmierina, Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārņemt savā īpašumā visu vai daļu no Pircējam pārdotās Preces, tai skaitā ierasties Pircēja izmantotajās telpās un bez atbildības par radītajiem zaudējumiem Preces demontēt.
 
10. GARANTIJA UN SAISTĪBAS
10.1 Pārdevējam ir saistoša tikai un vienīgi garantija, ko ir sniedzis ražotājs tādā apjomā, ko Pārdevējs var tālāk nodrošināt Pircējam.
10.2 Jebkura Pretenzija no Pircēja puses, kas balstīta uz jebkadu Preces defektu, kvalitāti vai neatbilstību specifikācijai ir jāiesniedz Pārdevējam 3 dienu laikā no piegādes brīža vai (gadījumā, ja minētās nepilnības vizuāli pārbaudot preci sākotnēji nebija konstatējamas) iespējami ātri pēc minēto nepilnību konstatēšanas. Ja Pircējs savlaicīgi neinformē Pārdevēju, Pircējam nav tiesības atteikties no iegādātās Preces, un Pārdevējam nav jānes atbildība par šādu kļūdu vai defektu, kā arī Pircējam ir jāveic preces apmaksa pilnā apmērā, kā tas paredzēts par Preci, kas piegādāta saskaņā ar līgumu.
 
11. KOMPENSĀCIJA
11.1 Pārdevējs ne pie kādiem apstākļiem nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem bojājumiem, tai skaitā un ne tikai informācijas zudums vai informācijas zuduma dēļ radītajiem zaudējumiem.
11.2 Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radīti Pircējam Pārdevēja, tā aģentu, darbinieku vai piegādātāju nolaidīgas rīcības rezultātā 
 
12. ATGRIEŠANA
12.1 projektoruspuldzes.lv patur tiesības ieturēt no 15 līdz 25% administrācijas un nolietojuma maksu, kas saistīta ar Preču atgriešanu. 
12.2 Prece var tikt atgriezta, ja ir spēkā sekojoši nosacījumi:
12.2.1 Ir saņemta piekrišana no projektoruspuldzes.lv, kas tiek sniegta pēc projektoruspuldzes.lv ieskatiem.
12.2.2 Pārdevējs ir informēts 7 dienu periodā no rēķina izrakstīšanas dienas.
12.2.3 Precei ir jābūt savā oriģinālajā iepakojumā un atbilstoši  iesaiņotai.
12.2.4 Precei ir jābūt tādā stāvoklī, ka to iespējams transportēt.
12.3 Ja tomēr Pārdevējs ir piekritis saņemt Preces, kas nav transportēšanai atbilstošā stāvoklī, Pārdevējs patur tiesības piestādīt Pircējam maksu par produkta novešanu līdz stāvoklim, kurā Preci ir iespējams transportēt.
12.4 Jums kā pircējam papildu citām tiesībām tiek nodrošinātas tiesības atcelt līgumu un saņemt atpakaļ naudu, ja vien par to rakstiski (t.sk. pa faksu vai e-pastu) ir bijis informēts Pārdevējs. Precei ir jābūt pilnā komplektācijā, nelietotai un jāizskatās "kā jaunai" (t.i., ja esat produktu izņēmuši no iepakojuma, lai to pārbaudītu, tas ir jāpaveic tā, lai ne produkts, ne tā iepakojums netiktu sabojāts). Pircējam ir jāinformē Pārdevēju rakstiski, norādot rēķina numuru, 7 dienu laikā no preces saņemšanas. Pircējs nodrošina preces atgriešanas izdevumu apmaksu. Ja  Pircējs vēlas atgriezt preci, tiek rekomendēts atgriežamo preci apdrošināt pret bojājumiem un zaudējumiem, kas var rasties transportēšanas procesā. Pārdevējs patur tiesības piestādīt Pircējam maksu par preces atkārtotu iepakošanu vai citām darbībām, kas radījušas izmaksas Pārdevējam, lai uzlabotu atgrieztās preces stāvokli līdz tās sākotnējai kondīcijai. 
 
13. PAMATNOSTĀDNES
13.1 Ja projektorulampas.lv atsakās no kāda šajā līgumā minētā nosacījuma izpildes, tas neatceļ šī nosacījuma stāšanos spēkā, kā arī nevar tikt uzskatīts par atteikšanos no citu sekojošu nosacījumu ievērošanas.
GBP projectorlamps-eshop.co.uk GER beamerlampen-eshop.de PLN lampydoprojektora.pl LVL projektoruspuldzes.lv LTL lemposprojektoriams.lt HUF projektorlampak-eshop.hu ESP tiendalamproyector.es